Nahajate se tukaj

Aktualne informacije

Operacija Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini je namenjena boljši in varnejši oskrbi s pitno vodo za prebivalce na območju treh vključenih občin: Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.

Investicija, ki bo dolgoročno zagotavljala varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo obsega izgradnjo treh naprav za pripravo pitne vode, izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in izvedbo daljinskega nadzora s hidravlično analizo.

Na vseh treh napravah za pripravo pitne vode, to so obstoječa naprava Grmov vrh dve novi Čujež in Mazej izvajalec Esotech d.d. skupaj s partnerji in podizvajalci, izvaja poskusno obratovanje naprav, z namenom, da se odpravijo morebitne tehnične napake. Na vseh treh napravah se voda že prečiščuje po metodi ultrafilracije, ki je ena najsodobnejših tehnologij v svetu. Poskusna obratovanja za vse tri naprave bodo zaključena v mesecu avgustu 2015, takrat mora izvajalec skladno s pogodbo zaključiti z izvedbo.

V letošnjem letu se je zaključila še gradnja zadnjega odseka vodovodnega omrežja, to je Magistralni vodovod Paka. Z deli na tem odseku se je pričelo lani v mesecu maju. Zaradi ugodnih vremenskih razmer je izvajalec Kolektor Koling s podizvajalcem Nivig, zaključil z gradnjo cevovoda že v mesecu januarju. Kljub težkim pogojem je izvajalec dela opravil pravočasno. Večjih zastojev v prometu zaradi delnih zapor cestišča kljub gradnji v območju ceste Velenje-Slovenj Gradec ni bilo. Trenutno se izvajajo še elektro dela v zajetju Toplica ter pripravlja dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V mesecu marcu so bili izvedeni že tehnični pregledi za pridobitev uporabnega dovoljenja s strani UE Velenje za:

  • Izgradnjo povezovalnega cevovoda Velenje-Hrastovec-Cirkovce,
  • za vse tri odseke Izgradnje povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki ter za
  • Izgradnjo primarnega cevovoda Ravne s črpališčem in vodohranom za katerega je občina Šoštanj že pridobila prvo uporabno dovoljenje.

Za vse ostale cevovode bodo tehnični pregledi izvedeni v mesecu aprilu.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.