Nahajate se tukaj

Novinarska konferenca

Velenje, 26. september 2013 – Župani vključenih občin, Bojan Kontič (Mestna občina Velenje), Darko Menih (Občina Šoštanj) in Janko Kopušar (Občina Šmartno ob Paki), ter direktor pooblaščenega koordinatorja, Komunalnega podjetja Velenje, Uroš Rotnik, so predstavili aktualne informacije o poteku operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«.

V okviru operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« poteka izgradnja treh čistilnih naprav za pitno vodo, izgradnja 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in vzpostavitev daljinskega nadzora s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev.

Operacija »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« je v fazi izgradnje predvidenih objektov.

Gradnja cevovodov je vitalnega pomena za celotno vodooskrbo Šaleške doline, kar se nanaša na magistralne in primarne vode ter vključuje najpomembnejše povezave od zajemanja vode preko čistilnih naprav do končnih uporabnikov.

Na vzhodnem delu Šaleške doline se nahaja šest zelo pomembnih vodnih virov. Zajeta voda iz vseh teh virov se bo čistila na skupni čistilni napravi Čujež, kamor bo pritekala po magistralnem vodovodu Paka, ki je razdeljen na tri odseke. Poleg teh odsekov se na območju mestne občine Velenje gradijo še primarni vodovod Konovo, povezovalni vodovod Velenje-Hrastovec-Cirkovce in del primarnega cevovoda Severna veja.

Na območju občine Šoštanj poteka izgradnja transportnega cevovoda – magistralnega vodovoda Ljubija –, izgradnja primarnega vodovoda Ravne ter magistralnega vodovoda Severna veja. Na območju občine Šmartno ob Paki pa se trenutno izvajajo gradbena dela na 3,5 km dolgi trasi odseka  Lokovica–Gorenje.

Dela na čistilni napravi Grmov vrh so v fazi gradnje objektov za elektrotehniko in predpripravo vode ter izgradnje upravne stavbe. Začetek izgradnje čistilne naprave Čujež, ki bo namenjena čiščenju vodnih virov na vzhodnem delu Šaleške doline, in čistilne naprave Mazej je predviden konec septembra.

Za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v času gradbenih del na čistilni napravi Grmov vrh in cevovodu Ljubija je bila izvedena rekonstrukcija črpališča Topolšica.

Operacijo delno financirajo tudi občine soinvestitorke, in sicer Mestna občina Velenje v višini 4,21 mio EUR, Občina Šoštanj v višini 1,14 mio EUR ter Občina Šmartno ob Paki v skupni vrednosti 1,07 EUR (po odločbi brez DDV).

Investicija bo pripomogla k dolgoročnemu zagotavljanju varnejše in zanesljivejše oskrbe s kakovostno pitno vodo za prebivalstvo Šaleške doline.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Več o vsebini projekta lahko najdete na spletni strani www.saleska-dolina.si v zavihku Mediji.